Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Atenció a pares / Atención a padres
by Secretaria - Friday, 25 September 2020, 12:15 PM
 

Es recorda que durant el present curs i tenint en compte l'actual pla de contingència i les mesures de prevenció, les famílies seran ateses sempre amb cita prèvia i mitjançant els canals proporcionats pel centre. En aquest cas telèfon, email, Web Família o videoconferència via Webex. En el document que s'adjunta venen les hores d'atenció a pares de tot el professorat. 

Pròximament els tutors procediran a convocar-los a les reunions d'inici de curs que es faran online. 

Se recuerda que durante el presente curso y teniendo en cuenta el actual plan de contingencia y las medidas de prevención, las familias serán atendidas siempre con cita previa y mediante los canales proporcionados por el centro. En este caso teléfono, email, Web Familia o videoconferencia vía Webex. En el documento que se adjunta vienen las horas de atención a padres de todo el profesorado. 

Próximamente los tutores procederán a convocarles a las reuniones de inicio de curso que se harán online.