Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Informació postPAU / Información postPAU
by Secretaria - Friday, 17 July 2020, 8:55 AM
 
NOTES PAU 
NOVETAT
Dia de publicació17 de juliol (a partir de les 14 hores)
Lloc de publicacióhttps://appweb.edu.gva.es/paseu 
(Portal de l'Alumne, amb la clau proporcionada el primer dia de les PAU) 
Procediment per al càlcul de les notes: vore apartat 3  de la guia d'informació general adjunta
Termini de revisions de notes: del 18 al 21 de juliol 
Procediment de revisions de notes: vore apartats 4 i 8 de la guia d'informació general adjunta 
 
PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 
Preinscripció universitats Comunitat Valenciana: vore document adjunt 
 
BEQUES UNIVERSITAT 
Informació i presentació de sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds: des d'agost fins octubre (pendent de convocatòria) 
Nota important: NO sol·licitar aquestes beques fins que la matriculació no siga la definitiva per a tot el curs
 
SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLERAT 
(adjuntar còpia escanejada o foto del DNI/NIE/Passaport i del document de pagament de la taxa d'expedició següent i enviar tot junt al correu del centre 03006086@gva.es
Document de pagament de la taxa d'expedició del títol de Batxillerathttp://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS 
Termini de presentació de sol·licituds: en qualsevol moment, no hi ha cap termini
 
HISTORIALS ACADÈMICS DE BATXILLERAT 
Termini de recollida o enviament
cap de moment tot i que no es necessita per a la preinscripció i matriculació universitària, estem valorant la possibilitat d'expedir-los digitalment per al seu enviament o descàrrega, però en tot cas informarem per aquesta mateixa via del seu enviament o descàrrega o citació per a la seua recollida
 
NOTAS PAU 
NOVEDAD
Día de publicación17 de julio (a partir de las 14 horas) 
Lugar de publicaciónhttps://appweb.edu.gva.es/paseu 
(Portal del Alumno, con la clave proporcionada el primer día de las PAU) 
Procedimiento para el cálculo de las notas: ver apartado 3 de la guía de información general adjunta
Plazo de revisiones de notas: del 18 al 21 de julio 
Procedimiento de revisiones de notas: ver apartados 4 y 8 de la guía de información general adjunta 

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA
Preinscripción universidades Comunidad Valenciana: ver documento adjunto 

BECAS UNIVERSIDAD 
Información y presentación de solicitudes
Plazo de presentación de solicitudes: desde agosto hasta octubre (pendiente de convocatoria) 
Nota importante: NO solicitar estas becas hasta que la matriculación no sea la definitiva para todo el curso

SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO 
(adjuntar copia escaneada o foto del DNI/NIE/Pasaporte y del documento de pago de la tasa de expedición siguiente y enviar todo junto al correo del centro 03006086@gva.es
Documento de pago de la tasa de expedición del título de Bachilleratohttp://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS 
Plazo de presentación de solicitudes: en cualquier momento, no hay ningún plazo

HISTORIALES ACADÉMICOS DE BACHILLERATO 
Plazo de recogida o envío
ninguno de momento a pesar de que no se necesita para la preinscripción y matriculación universitaria, estamos valorando la posibilidad de expedirlos digitalmente para su envío o descarga, pero en todo caso informaremos por esta misma vía de su envío o descarga o citación para su recogida