Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Publicació notes finals i atenció a pares / Publicación notas finales y atención a padres
by Secretaria - Thursday, 18 June 2020, 11:09 AM
 
PUBLICACIÓ NOTES FINALS 
Informes 3a avaluació i qualificacions i informes d’avaluació final 
Lloc de publicació
Web Família
(els pares que no tinguen accés o no puguen accedir a Web Família, hauran de sol·licitar el butlletí de notes en format PDF a través del correu del centre 03006086@gva.es)
Calendari de publicació
FP Bàsica: dimecres 17 de juny  
Batxillerat: dijous 18 de juny 
4t ESO: diumenge 21 de juny 
1r ESO, 2n ESO i 3r ESO: dimecres 24 de juny 
 
ATENCIÓ A PARES 
L’atenció a pares es farà amb cita prèvia als correus electrònics del professorat del llistat adjunt els dies següents: 
 FP Bàsica: divendres 19 de juny
2n Batxillerat i 4t ESO: dilluns 22 de juny 
1r Batxillerat i 3r ESO: dimarts 23 de juny 
1r i 2n ESO: dijous 25 de juny
 
PUBLICACIÓN NOTAS FINALES 
Informes 3ª evaluación y calificaciones e informes de evaluación final 
Lugar de publicación
Web Familia 
(los padres que no tengan acceso o no puedan acceder a Web Familia, deberán solicitar el boletín de notas en formato PDF a través del correo del centro 03006086@gva.es
Calendario de publicación
FP Básica: miércoles 17 de junio 
Bachillerato: jueves 18 de junio 
4º ESO: domingo 21 de junio 
1º ESO, 2º ESO y 3º ESO: miércoles 24 de junio 
 
ATENCIÓN A PADRES 
La atención a padres se hará con cita previa a los correos electrónicos del profesorado del listado adjunto los días siguientes:  
FP Básica: viernes 19 de junio 
2º Bachillerato y 4º ESO: lunes 22 de junio 
1º Bachillerato y 3º ESO: martes 23 de junio 
1º y 2º ESO: jueves 25 de junio