Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Matrícula PAU
by Secretaria - Tuesday, 16 June 2020, 8:17 PM
 
MATRÍCULA PAU 
 
Termini de matriculació
Des del 17 al 24 de juny 
(per motius tècnics, les notes no estaran disponibles a la Web Família fins el 18 de juny, però l'aplicació de matriculació de la PAU del centre ja hi estarà actualitzada a les notes i promocions de l'alumnat des del dia 17 de juny)
Lloc de matriculació
Consideracions importants:
1a- L'alumnat membre de família nombrosa-monoparental ordinària haurà de pagar només 39,10€. 
2a- L'alumnat membre de família nombrosa-monoparental especial, matrícula d'honor, discapacitat i víctima de violència de gènere-terrorisme hi estarà exempt del pagament de la taxa. 
3a- Abans de formalitzar la matrícula de la PAU es recomana llegir la guía d'informació general i instruccions de matrícula adjunta i consultar qualsevol dubte. 
4a- S'adjunta també un document de mesures sanitàries que inclou una sèrie de recomanacions per als estudiants d'imprescindible lectura. 
5a- Durant els dies de les proves l'alumnat haurà de presentar-se en l'institut proveït de la documentació següent: DNI, targeta SIP, rebut del pagament de la taxa o justificant de l'exempció l'alumnat exempt i justificant de la matrícula.
Informació
Telèfon: 966 527 695 (de 9 a 13 hores) 
Email: 03006086@gva.es 
Incidències tècniques
 
Plazo de matriculación
Desde el 17 al 24 de junio 
(por motivos técnicos, las notas no estarán disponibles en la Web Familia hasta el 18 de junio, pero la aplicación de matriculación de la PAU del centro ya estará actualizada a las notas y promociones del alumnado desde el día 17 de junio) 
Lugar de matriculación
Consideraciones importantes:
1ª- El alumnado miembro de familia numerosa-monoparental ordinaria deberá pagar sólo 39,10€. 
2ª- El alumnado miembro de familia numerosa-monoparental especial, matrícula de honor, discapacitado y víctima de violencia de género-terrorismo estará exento del pago de la tasa. 
3ª- Antes de formalizar la matrícula de la PAU se recomienda leer la guía de información general e instrucciones de matrícula adjunta y consultar cualquier duda. 
4ª- Se adjunta también un documento de medidas sanitarias que incluye una serie de recomendaciones para los estudiantes de imprescindible lectura. 
5ª- Durante los días de las pruebas el alumnado deberá presentarse en el instituto provisto de la documentación siguiente: DNI, tarjeta SIP, recibido del pago de la tasa o justificante de la exención el alumnado exento y justificante de la matrícula.
Información
Teléfono: 966 527 695 (de 9 a 13 horas) 
Email: 03006086@gva.es 
Incidencias tècnicas