Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Matrícules curs 2020/2021 / Matrículas curso 2020/2021
by Secretaria - Monday, 15 June 2020, 6:20 PM
 
MATRÍCULES CURS 2020/2021​ 

Alumnat NOMÉS de l'IES Fray Ignacio Barrachina que NO CANVIA DE CENTRE NI D'ETAPA EDUCATIVA (ESO, FP Bàsica i Batxillerat) i alumnat de col·legis adscrits Teixereta, Pla ​y​ Beltr​á​n i Tibi que cursarà 1r ESO​ 
(matrícula directa)​ 
Termini de matrícula: del 22 al 26 de jun​y 
L​​loc de matrícula: http://iesfib.edu.gva.es/matricula/

Alumnat de QUALSEVOL INSTITUT que ​​CANVIA DE CENTRE I/O ETAPA EDUCATIVA (ESO, FP Bàsica​, ​Batxillerat​ i Cicles Formatius​), inclòs l'alumnat de l'IES Fra​y​ Ignacio Barrachina de 4t ESO que desitge cursar 1r Batxillerat en el propi centre, i alumnat de la resta de col·legis no adscrits que no hagen confirmat plaça en l'institut al qual es troben adscrits​ 
(sol·licitud d'admissió o prematrícula, després de la qual haurà de fer-se matrícula directament en el centre on haja obtingut plaça)​ 
Termini de matrícula: del 17 al 25 de juny 
Lloc de matrícula: http://telematricula.es 
Consideracions importants 
(només per a l'alumnat d'aquest apartat) 
1a - Alumnat que dubta ara entre cursar Batxillerat o Cicles Formatius. No hi ha cap problema. Es pot sol·licitar ara l'admissió tant en Batxillerat com en Cicles Formatius i després renunciar el que no desitge quan es publiquen les llistes d'admesos. Però únicament s'haurà de presentar una única sol·licitud per a cada etapa educativa (Batxillerat o Cicles Formatius) i en aquesta s'indicaran per ordre de preferència els centres que es desitgen amb les respectives modalitats de Batxillerat o Cicles Formatius. En cas contrari, s'incorre en duplicitat que suposa l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per l'alumne. És a dir, no es pot presentar una sol·licitud per a Batxillerat a l'institut Fray Ignacio Barrachina i una altra sol·licitud també per a Batxillerat a l'institut Derramador, però si es pot presentar una sol·licitud per a Batxillerat a l'institut Fray Ignacio Barrachina i una altra sol·licitud per a Cicles Formatius a l'institut La Foia. 
2a - Alumnat que dubta ara o s'equivoca de modalitat de Batxillerat, a l'institut Fray Ignacio Barrachina concretament entre la modalitat de Ciències i la d'Humanitats. Sí hi és un problema. De cap manera es pot sol·licitar ara l'admissió al Batxillerat de Ciències i després demanar el canvi al Batxillerat d'Humanitats o al revés. Per tant, al moment de la sol·licitud l'alumnat haurà d'assegurar-se bé de la modalitat de Batxillerat que desitja cursar (Ciències o Humanitats) i també tindre molta cura de triar-la correctament en la sol·licitud. 
Informació
Telèfon: 966 527 695 (de 9 a 13 hores) 
MATRÍCULAS CURSO 2020/2021
 
Alumnado SÓLO del IES Fray Ignacio Barrachina que NO CAMBIA DE CENTRO NI DE ​ETAPA EDUCATIVA (ESO, FP Básica y Bachillerato) y alumnado de colegios adscritos Teixereta, Pl​a​ y Beltrán y Tibi que cursará 1º ESO
(matrícula directa)
Plazo de matrícula: del 22 al 26 de junio
 
Alumnado de CUALQUIER INSTITUTO que CAMBIA DE CENTRO Y/O ​ETAPA EDUCATIVA (ESO, FP Básica​, ​Bachillerato​ y Ciclos Formativos​), incluído el alumnado del IES Fray Ignacio Barrachina de 4º ESO que desee cursar 1º Bachillerato en el propio centro, y alumnado del resto de colegios no adscritos que no hayan confirmado plaza en el instituto al cual se hallan adscritos
(solicitud de admisión o prematrícula, tras la cual deberá hacer​se​ matrícula​ directamente​ en el centro donde haya obtenido plaza)
Plazo de matrícula: del 17 al 25 de junio 
Lugar de matrícula: http://telematricula.es 
Consideraciones importantes 
(solo para el alumnado de este apartado) 
1ª - Alumnado que duda ahora entre ​cursar Bachillerato o Ciclo​s​ Formativo​s​. No hay ningún problema. Se puede solicitar ahora la admisión tanto en Bachillerato como en Ciclos Formativos y después renunciar ​a lo que no ​se ​dese​e​ cuando se publi​quen​ las listas de admitidos. Pero únicamente se ​deberá presentar una única solicitud para cada etapa educativa (Bachillerato o Ciclos Formativos) y en ​é​sta se indicarán​ por orden de preferencia​ los centros que se desean con las respectivas modalidades de Bachillerato o Ciclos Formativos. En caso contrario, se incurre en duplicidad que supone la anulación de todas las solicitudes presentadas por el alumno. Es decir, no se puede presentar una solicitud para Bachillerato en el instituto Fray Ignacio Barrachina y otra solicitud también para Bachillerato en el instituto Derramador, pero si se puede presentar una solicitud para Bachillerato en el instituto Fray Ignacio Barrachina y otra solicitud para Ciclos Formativos en el instituto​ ​La ​Foia
2ª - Alumnado que duda ahora o se ​equivoca de modalidad de Bachillerato, en el instituto Fray Ignacio Barrachina concretamente entre la modalidad de Ciencias y la de Humanidades. Sí ​es un problema. De ninguna ​manera se puede solicitar ahora la admisión al Bachillerato de Ciencias y después pedir el cambio al Bachillerato de Humanidades o a la inversa. Por lo tanto, en el momento de la solicitud el alumnado tendrá que asegurarse bien de la modalidad de Bachillerato que desea cursar (Ciencias o Humanidades) y también tener much​o cuidado de elegirla correctamente en la solicitud. 
 
​Información
Teléfono: 966 527 695 (de 9 a 13 horas)