Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Comunicació de l'activació de les notificacions/subscripcions de la Web Família 2.0 / Comunicación de la activación de las notificaciones/suscripciones de la Web Familia 2.0
by Secretaria - Monday, 4 March 2019, 10:58 AM
 

(En castellano más adelante)

Estimats pares i mares, el nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l'aplicació ITACA desenvolupada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. ITACA disposa d'informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l'evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives amb el Centre Educatiu.

La Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals poden veure les qualificacions dels seus fills o tutelats així com el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.

Amb l'ànim de millorar i facilitar les comunicacions entre les famílies o tutors legals i el centre educatiu, s'ha implementat una millora que permet als usuaris d'aquest portal, poder subscriure's a diferents tipus de notificacions amb una subscripció independent per a cada alumne. L’aplicació també permet que l’usuari siga el propi alumne en el cas que siga major d’edat.

Aquestes notificacions, es rebran de forma automàtica en el correu electrònic subministrat per l’usuari en el moment de l'activació d'aquest servei.

Tipus de subscripcions/notificacions:

Qualificacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic que informarà a l’usuari quan estiguen publicades les qualificacions en la Web Família.

Comunicacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic amb el detall d'aquesta comunicació. Les comunicacions poden ser de tipus ‘Agenda’ (que no es podran respondre) o de tipus ‘Comunicacions’ (amb possibilitat de resposta) i poden procedir del professorat de l’alumne o de la secretaria del centre.

Assistències: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic, informant de les faltes d'assistències, faltes d'assistències justificades, retards, retards justificats o comportament/actitud.

Per a aquells familiars que encara no siguen usuaris i estiguen interessats en donar-se d'alta en la Web Família 2.0, poden descarregar-se el model de sol·licitud d'accés d’aquest servei, omplir-lo i entregar-lo en la secretaria del centre, on li proporcionaran més informació al respecte.

Model de sol·licitud de la Web Família:

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

En el moment se li active l'accés a la Web Família 2.0, rebrà en el correu electrònic facilitat per vosté, l'enllaç d'accés al portal així com la contrasenya per a accedir per primera vegada. Quan  haja accedit a la Web Família 2.0, podrà canviar la contrasenya així com accedir a un manual d'ajuda que trobarà al polsar sobre el botó superior ‘Més Informació’.

Sense un altre particular, reba una salutació ben cordial 

Estimados padres y madres, nuestro centro utiliza para la gestión administrativa y académica la aplicación ITACA desarrollada por la Conselleria de Educación, Investigación,Cultura y Deporte. ITACA dispone de información que puede ayudar a las familias a estar mejor informadas sobre la evolución educativa de sus hijos y permite establecer vías de comunicación alternativas con el Centro Educativo.

La Web Familia es el portal desde el cual los padres o los tutores legales pueden ver las calificaciones de sus hijos o tutelados así como el registro de faltas o retrasos a clase, el calendario de evaluaciones y actividades extraescolares, y los mensajes con los docentes.

Con el ánimo de mejorar y facilitar las comunicaciones entre las familias o tutores legales y el centro educativo, se ha implementado una mejora que permite a los usuarios de este portal, poder subscribirse a diferentes tipos de notificaciones con una suscripción independiente para cada alumno. La aplicación también permite que el usuario sea el propio alumno en el supuesto de que sea mayor de edad.

Estas notificaciones, se recibirán de forma automática en el correo electrónico suministrado por el usuario en el momento de la activación de este servicio.

Tipos de suscripciones/notificaciones:

Calificaciones: al subscribirse a este tipo de notificación, se recibirá un correo electrónico que informará al usuario cuando estén publicadas las calificaciones en la Web Familia.

Comunicaciones: al subscribirse a este tipo de notificación, se recibirá un correo electrónico con el detalle de esta comunicación. Las comunicaciones pueden ser de tipo ‘Agenda’ (que no se podrán responder) o de tipo ‘Comunicaciones’ (con posibilidad de respuesta) y pueden proceder del profesorado del alumno o de la secretaría del centro.

Asistencias: al subscribirse a este tipo de notificación, se recibirá un correo electrónico informando de las faltas de asistencias, faltas de asistencias justificadas, retrasos, retrasos justificados o comportamiento/actitud.

Para aquellos familiares que todavía no sean usuarios y estén interesados en darse de alta en la Web Familia 2.0, pueden descargarse el modelo de solicitud de acceso a este servicio,cumplimentarlo y entregarlo en la secretaría del centro, donde le proporcionarán más información al respecto.

Modelo de solicitud de la Web Familia:

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

En el momento se le active el acceso a la Web Familia 2.0, recibirá en el correo electrónico facilitado por usted, el enlace de acceso al portal así como la contraseña para acceder por primera vez. Cuando haya accedido a la Web Familia 2.0, podrá cambiar la contraseña así como acceder a un manual de ayuda que encontrará al pulsar sobre el botón superior ‘Más Información’.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo