Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Informació vaga estudiants 27 setembre / Información huelga estudiantes 27 septiembre
by Secretaria - Thursday, 26 September 2019, 10:11 AM
 

INFORMACIÓ PER ALS PARES SOBRE LA VAGA D’ESTUDIANTS

 

Alumnes de l’IES Fray Ignacio Barrachina han comunicat a la direcció del centre la seua decisió de participar en la convocatòria de vaga estudiantil internacional convocada pel Sindicat d’Estudiats, per al dia 27 de setembre.

 

El Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris (DOCV 9-4-08), en el seu article 34, regula allò relatiu a les decisions col·lectives d’inassistència a classe. En tot cas, s’ha de tenir en compte que:

 • L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té reconegut el dret de participar en convocatòries col·lectives d’inassistència a classe.

 • Per als alumnes a partir del tercer curs d’ESO, les decisions col·lectives d’inassistència a classe, no seran considerades faltes de conducta quan hagen sigut comunicades prèviament a la direcció del centre i avalades per més de 20 alumnes. No és necessària l’autorització dels pares (segons sentència 900/2012 del TSJ, refrendada en cassació per la sentència 5389/2014 del TS)

 

Per altra banda, davant aquesta convocatòria, l’equip directiu del centre vol recordar a tots els membres de la comunitat educativa que el dia 27 de setembre:

 • El transport escolar funcionarà amb normalitat.

 • El centre romandrà obert durant tota la jornada escolar i l’alumnat que acudisca al centre serà atés, encara que el nombre siga reduït.

 • No es permetrà l’estada de l’alumnat fora de les aules corresponents, és a dir, en els corredors, camp d’esport, pati, etc.

 • No es permetrà accedir o abandonar l’IES fora de les hores establertes. 

  

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE LA HUELGA DE ESTUDIANTES

  

Alumnos del IES Fray Ignacio Barrachina han comunicado a la dirección del centro su decisión de participar en la convocatoria de huelga estudiantil internacional convocada por el Sindicato de Estudiados, para el día 27 de septiembre.

 

El Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consejo, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios (DOCV 9-4-08), en su artículo 34, regula aquello relativo a las decisiones colectivas de inasistencia a clase. En todo caso, se tiene que tener en cuenta que:

 • El alumnado de 1.º y 2.º de ESO no tiene reconocido el derecho de participar en convocatorias colectivas de inasistencia a clase. 

 • Para los alumnos a partir del tercer curso de ESO, las decisiones colectivas de inasistencia a clase, no serán consideradas faltas de conducta cuando hayan sido comunicadas previamente a la dirección del centro y avaladas por más de 20 alumnos. No es necesaria la autorización de los padres (según sentencia 900/2012 del TSJ, refrendada en casación por la sentencia 5389/2014 del TS) 

 

Por otro lado, ante esta convocatoria, el equipo directivo del centro quiere recordar a todos los miembros de la comunidad educativa que el día 27 de septiembre:

 • El transporte escolar funcionará con normalidad. 

 • El centro permanecerá abierto durante toda la jornada escolar y el alumnado que acuda en el centro será atendido, aunque el número sea reducido. 

 • No se permitirá la estancia del alumnado fuera de las aulas correspondientes, es decir, en los corredores, campo de deporte, patio, etc.

 • No se permitirá acceder o abandonar la IES fuera de las horas establecidas.