• Informació de la direcció del centre.

  • Informació general sobre els processos bàsics de la gestió administrativa del centre i descàrrega dels models de documents neccesaris per als tràmits a efectuar davant la secretaria del centre.

    Información general sobre los procesos básicos de la gestión administrativa del centro y descarga de los modelos de documentos necesarios para los trámites a efectuar ante la Secretaría del centro.